Kinsey i współpracownicy (1948, 1953) stwierdzili, że kobiety reagują na wizualne bodźce o tematyce seksualnej wyraźnie słabiej niż mężczyźni. Jedynie 58/# badanych kobiet podawało, że doznają podniecenia seksualnego na widok przypadkowo spotkanych mężczyzn, podczas gdy reakcje te miało 72/o mężczyzn na widok kobiet. Różnice były jeszcze większe, gdy chodzi o reakcje na obrazki erotyczne. Pod wpływem tych obrazków podniecenie seksualne osiągało 54°/o mężczyzn, a tylko 12/# kobiet. Z moich badań własnych (1962) przeprowadzonych na 2135 osobach (1151 mężczyzn i 984 kobiety) wynika, że 50,46/o mężczyzn doznawało podniecenia seksualnego na widok fotografii lub obrazków obnażonych kobiet, natomiast tylko 8,5/# kobiet doznawało podniecenia na widok fotografii lub obrazków obnażonych mężczyzn. Obrazki przedstawiające działania seksualne wzbudzały podniecenie seksualne u ok. 75°/o mężczyzn, natomiast tylko u ok. 25/# kobiet. '

Badania powyższe przeprowadzone zostały za pomocą standaryzowanych wywiadów oraz anonimowych ankiet. Oczywiste jest, że nie mają one tej samej wymowy co badania eksperymentalne. Na podstawie pytań i odpowiedzi trudno jest bowiem ustalić wiarygodne wyniki w zakresie stymulacji psychoseksualnej, ponieważ bodźce seksualne nie zostają ściśle zdefiniowane i nie są kontrolowane. A więc odpowiedź, czy osobnik był podniecony silnie czy słabo, często czy rzadko itp., zależy m.in. od tego, jakie obrazki erotyczne w ogóle oglądał w swoim życiu i czy stykał się z obrazkami pornograficznymi. Poza tym badania Kinsey a i współpracowników zostały przeprowadzone przed 25 laty, a moje przed 10 laty. W ciągu ostatnich lat, w związku z narastaniem fali liberalizmu w sferze seksualnej oraz zwalczania zakłamania i podwójnej moralności, obserwuje się zmiany w nastawieniu kobiet do seksu, przejawiające się m.in. we wzrastającej liczbie stosunków przedmałżeńskich, większej gotowości do zmiany partnera seksualnego itp. Ponieważ zachowanie seksualne kobiet sprawia, że zmniejszają się notowane przed 25 laty różnice między mężczyznami a kobietami w zakresie reaktywności seksualnej, można przypuszczać, że podobne zmiany zachodzą również i w reaktywności seksualnej na wizualne bodźce zewnętrzne.

Dodaj Komentarz