Związki między siłą potrzeby seksualnej a zdolnością do miłości erotycznej wprawdzie nie zostały jeszcze wyjaśnione, jednakże obserwacje wskazują na istnienie pewnych zależności. W miarę postępowania wieku oraz obniżania się siły potrzeby seksualnej, zdaje się obniżać zdolność do wchodzenia w gwałtownie przebiegające, o dużej intensywności, związki emocjonalne o charakterze miłości erotycznej. Istnieniu silnej potrzeby seksualnej, po 20 roku życia u mężczyzn, towarzyszy duże natężenie miłości erotycznej, natomiast obniżenie się siły potrzeby seksualnej wywiera wpływ zmniejszający intensywność miłości erotycznej. Nie wiadomo jednak, czy spotykane u wielu ludzi obniżanie się intensywności przebiegu miłości erotycznej jest prostą funkcją obniżania się siły potrzeby seksualnej, czy też nakładają się na to również inne mechanizmy. Prawdopodobnie odgrywa w tym rolę cała osobowość człowieka oraz dokonujące się w niej przemiany, zwłaszcza w zakresie siły różnorodnych hamulców psychicznych. Pewien wpływ mogą wywierać cechy osobowości charakteryzujące pewne etapy życia, na przykład dość często spotykana aktywizacja życia miłosnego i seksualnego w piątej dekadzie życia uwarunkowana między innymi osiągnięciem bliskich celów życiowych, chęcią „użycia” z obawy przed zbliżającym się „końcem”. Możliwości rozwoju miłości erotycznej w wieku starczym nie zostały dotychczas przebadane. Możliwość taka istnieje, niemniej spotyka się niemało ludzi w wieku starczym, którzy tej zdolności już nie posiadają mimo istniejącej nadal, chociaż z obniżoną siłą, potrzeby seksualnej.

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia. Borys Pasternak


Jeżeli skrzywdzona kobieta się uśmiecha wobec krzywdziciela, to albo nie ma wstydu, albo jest pewna, że się dobrze zemścić potrafi. Przysłowie chińskie


Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat - sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę.