Czynniki biochemiczno-fizjologiczne związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem kory mózgowej, ośrodków podkorowych, gruczołów wewnątrzwydzielniczyćh or&z narządów płciowych.

Wszelkie zjawiska psychiczne, w tym również emocjonalno-seksualne, są integralnym składnikiem procesów neurofizjologicznych przebiegających w mózgu, zwłaszcza zaś w korze mózgowej. W odniesieniu do emocji i popędu seksualnego kora mózgowa spełnia funkcję kontrolującą. Reguluje ona i kontroluje różnorodne i bardzo skomplikowane reakcje emocjonalno-seksualne. Mechanizmy korowe rozpoznają charakter bodźców wewnętrznych, „przerabiają” je na specyficzne dla człowieka odczuwanie oraz „scalają” wszelkie emocje z reakcjami seksualnymi. Poza tym kora mózgowa jest głównym narządem, za pomocą którego organizm ludzki utrzymuje kontakt ze środowiskiem, w jakim się rozwija. Kora mózgowa decyduje o powstaniu, przebiegu i wygaszeniu wszelkich reakcji emocjonalno-seksualnych pod wpływem bodźców zewnętrznych pochodzących ze środowiska a więc bodźce zewnętrzne za pośrednictwem kory mózgowej mogą zapoczątkowywać lub wygaszać wszelkie reakcje emocjonalno-seksualne oraz wpływać na ich natężenie. Psychiczne hamulce natury moralnej, religijnej lub jakiejkolwiek innej, uwarunkowane wychowaniem w określonym środowisku, mogą całkowicie zahamowywać wyzwolenie się każdej reakcji emocjonalno-seksualnej lub zniekształcać jej przebieg. Podobnie oddziaływać mogą wszelkie urazy psychiczne, związane ze sferą emocjonalną i seksualną, których następstwem może być nieprawidłowy rozwój emocjonalno-seksualny, utrudniający lub uniemożliwiający nawiązanie głębokiej więzi emocjonalnej z innymi ludźmi.

Dodaj Komentarz