Warto przed podjęciem analizy tego zagadnienia przypomnieć sobie , pewne ogólne implikacje zawarte w dylemacie: natura i kultura. Wiemy, że „natura” poprzedza „kulturę”, stanowi względem niej prius (nie tylko w czasie), że kultura jest produktem czy kontynuacją rozwoju biologicznego, a zarazem pozostaje w opozycji do natury. Pojawienie się człowieczeństwa w jego autentycznej humanistycznej postaci, jak to pięknie przedstawia E. Fromm (The Sanę Society, 1970), zbiega się z przełomowym w dziejach świata punktem, gdy człowiek przekroczył granicę natury, wstępując w świat kultury tym samym narodził się (w sensie filo- genezy) jako człowiek, jako istota ludzka. Wiemy także, że natura ma swój byt autonomiczny, jej zjawiska mogą być wyjaśniane bez uciekania się do źródeł kulturowych, natomiast zjawiska kultury nie mogą być interpretowane bez uwzględnienia czynnika natury, czynnika biologicz-. nego. Dalej, latura ma zasięg uniwersalny,.podczas gdy cechą przejawów i urządzeń kultur' jest m.in. ich działanie ograniczone w czasie i przestrzeni (Lévi-Strauss, 1970 Pomian, 1970).

Ten naczelny dylemat natury i kultury zaciążył w sposób jaskrawy na rozwiązaniu zagadnienia istoty przestępstw seksualnych. Pojawia się tu szczególnie silna tendencja do uwypuklenia w tej istocie czynników natury, czynników par excellence biologicznych. A to z wielu względów.

Dodaj Komentarz