Układ partnerski, jako ostateczne odniesienie, odgrywa decydującą rolę nie tylko w jakościowej ocenie zachowania seksualnego, ale również w zakresie wydolności funkcji seksualnych. Oceniając np. tendencję do zbyt szybkiego wytrysku nasienia u mężczyzny, należy zachować pewną ostrożność, gdyż właściwa tego przyczyna może tkwić nie tyle w nadmiarze pobudliwości seksualnej mężczyzny, ile w ociężałości mechanizmów seksualnych kobiety, która wymaga bardzo długiego czasu spółkowania, aby uzyskać satysfakcję. Większość badaczy życia seksualnego przyjmuje czas spółkowania wynoszący około 1-2 minut za prawidłowy po upływie tego czasu pojawienie się wytrysku nie zasługuje na miano zbyt wczesnego. Względność tych wymiarów czasowych zrozumiała jest sama przez się, zwłaszcza gdy uwzględnimy fakt, że współżycie seksualne rozgrywa się między dwojgiem osób i że za prawidłowe współżycie uważamy takie, które dostarcza satysfakcji seksualnej obojgu partnerom, natomiast bezwzględny czas spółkowania nie ma przy tym większego znaczenia. Układ partnerski sprawia, że w pewnych przypadkach (gdy kobieta jest pobudliwa seksualnie i doświadczona) spółkowa- nie trwa krócej, a mimo tego obydwoje partnerzy przeżywają satysfakcję. Układ taki ocenia się jako pozytywny i zdrowy. W innych przypadkach, mimo bezwzględnie dłuższego czasu spółkowania jedno z partnerów (najczęściej kobieta) może nie osiągać satysfakcji. Taki układ partnerski oceniany jest jako niepomyślny, lecz – w zależności od tego, które z partnerów mimo dłuższego spółkowania nie osiąga satysfakcji – można wskazać partnera, u którego tkwią przyczyny zaburzające przebieg spółkowania. Trudności stają się większe, gdy występują nieznaczne różnice w przebiegu pobudzenia seksualnego, tj. mężczyzna osiąga satysfakcję o kilka lub kilkanaście sekund wcześniej i uniemożliwia przez to przeżycie satysfakcji kobiecie (każde z nich, oczywiście, w innym układzie może osiągać satysfakcję w prawidłowym i przewidzianym dla siebie czasie). Może się więc zdarzyć, że dobierze się dwoje partnerów zdolnych do osiągnięcia satysfakcji w określonym czasie, kwalifikowanym jako prawidłowy, natomiast wzajemnie ze sobą nie mogą stworzyć harmonijnego układu, gdyż kobieta nie osiąga w nim satysfakcji z powodu względnie krótko (tj. dla niej zbyt krótko) trwającego spółkowania, które jednak może się mieścić w normie, o ile trwa około 2 minut. W tych przypadkach zmuszeni jesteśmy do rozpoznawania „zaburzenia” oraz do leczenia zmierzającego do przywrócenia harmonii seksualnej w danym układzie partnerskim (celem leczenia jest opóźnienie wytrysku nasienia u mężczyzny lub przyspieszenie czasu osiągania satysfakcji seksualnej przez kobietę).

Czytaj Więcej »

To zaburzenie współpracy korowopodkorowej może zależeć od osłabienia czynności kory hamującej pracę ośrodków podkorowych bądź też może być następstwem wmożonego pobudzenia ośrodków podkorowych, których prawidłowo pracująca kora nie może opanować.

W wyniku zachwiania się równowagi współpracy kory i ośrodków podkorowych wytwarza się nowy, nieprawidłowy zespół korowonarządowy odruchówr warunkowych. Rola między mózgowia, które uchyliło się od ścisłej kontroli kory mózgowej wskutek upośledzenia jej sprawności, jest w okresach przejściowych (a więc i w okresie przekwitania) decydująca. Wskutek bowiem wzmożonej jego czynności dochodzi drogą bodźców odśrodkowych do zaburzenia czynności oraz osłabienia odporności utkania także w gruczołach dokrewnych, a więc iw jajnikach.

Czytaj Więcej »

Erekcja członka (lub łechtaczki) następuje na skutek bodźców z receptorów zmysłowych (wzrokowych, dotykowych, słuchowych i węchowych), które docierają do kory mózgowej, a z niej do ośrodków seksualnych mieszczących się w międzymózgowiu. Stąd bodźce biegną przez rdzeń przedłużony i kręgowy. Część ich dociera do ośrodka erekcji mieszczącego się w rdzeniu krzyżowym i pobudza go. Część bodźców już w górnych odcinkach rdzenia lędźwiowego „odgałęzia się” i przebiega przez gałązki współczulne wychodzące z rdzenia lędźwiowego i poprzez plexus hypogastricus (splot nerwów) bezpośrednio do członka lub łechtaczki. Na tej drodze bodźce psychiczne zapoczątkowują erekcję. Biegną one bezpośrednio do członka lub łechtaczki z pominięciem ośrodka erekcji w rdzeniu krzyżowym. Wykazano to w doświadczeniach na psach, którym przerwano rdzeń kręgowy pomiędzy odcinkiem lędźwiowym a krzyżowym. Mimo tego całkowitego przerwania rdzenia i związanej z tym niemożności dotarcia bodźców psychicznych do ośrodka erekcji w rdzeniu krzyżowym – na widok suki u psów tych pojawiała się erekcja. Oznacza to, że erekcja „psychiczna” pojawia się niezależnie od rdzeniowego ośrodka erekcji, a zatem następuje na skutek przebiegu bodźców przez nerwy sromowe odchodzące z rdzenia powyżej miejsca uszkodzenia.

Czytaj Więcej »

Włókniaki i mięśniaki rzadko występują w pochwie w każdym razie są one zjawiskiem o wiele rzadszym niż jej torbiele. Włókniaki powstają z tkanki łącznej podśluzowej, mięśniaki zaś z leżącej pod nią warstwy mięśniowej. Nie zawsze jednak da się określić, co jest punktem wyjścia tych nowotworów, gdyż spośród guzów opisanych jako mięśniaki lub włókniaki pochwy zdarzają się nowotwory tego typu wychodzące z mięśniowej lub łącznej tkanki cewki moczowej, pęcherza moczowego, przegrody pochwowo-odbytniczej i prostnicy.

Czytaj Więcej »

Szyjka maciczna ulega schorzeniu gruźliczemu o wiele rzadziej niż trzon. Zwykle proces gruźliczy zajmuje zarówno trzon, jak i szyjkę, czasami jednak (około v% wszystkich przypadków gruźlicy macicy) siedzibą schorzenia jest tylko szyjka. Gruźlica szyjki macicznej występuje w dwóch odmianach. W pierwszej – o wiele częstszej -przychodzi do owrzodzeń szyjki w drugiej, część pochwowa grubieje i twardnieje wskutek przerostu, a czasem powstają na niej odosobnione wybujałości, łatwo krwawiące przy badaniu.

Czytaj Więcej »

Zatrucie przewlekłe rtęcią prowadzi do ogólnego charłactwa, a w związku z tym do skąpych i nieregularnych miesiączek, a nawet zatrzymania się cyklu miesięcznego, niezależnie od szkodliwego oddziaływania jej wprost na narządy rodne. Wpływ rtęci na ciążę jest bezwzględnie szkodliwy. Świadczą o tym częste poronienia u robotnic zajętych w odnośnych wytwórniach oraz względnie duży odsetek zrodzonych przez nie nieżywych płodów.

– c)Siarczek węgla. Do zatrucia parami siarczku węgla przychodzi względnie rzadko. Zdarzają się one czasem u kobiet zajętych przy wulkanizowaniu kauczuku. Wpływ tej trucizny na narządy rodne kobiece przejawia się w zaburzeniach cyklu miesięcznego (skąpe miesiączki, brak miesiączki), zaniku utkania gruczołowego sutków, upośledzeniu płodności i obniżeniu się popędu, płciowego. Do obrazu zatrucia należy również skłonność do poronień oraz porody nieżywych dzieci. Wyjątkowo zdarzają się obfite krwawienia miesięczne.

Czytaj Więcej »

Związki między siłą potrzeby seksualnej a zdolnością do miłości erotycznej wprawdzie nie zostały jeszcze wyjaśnione, jednakże obserwacje wskazują na istnienie pewnych zależności. W miarę postępowania wieku oraz obniżania się siły potrzeby seksualnej, zdaje się obniżać zdolność do wchodzenia w gwałtownie przebiegające, o dużej intensywności, związki emocjonalne o charakterze miłości erotycznej. Istnieniu silnej potrzeby seksualnej, po 20 roku życia u mężczyzn, towarzyszy duże natężenie miłości erotycznej, natomiast obniżenie się siły potrzeby seksualnej wywiera wpływ zmniejszający intensywność miłości erotycznej. Nie wiadomo jednak, czy spotykane u wielu ludzi obniżanie się intensywności przebiegu miłości erotycznej jest prostą funkcją obniżania się siły potrzeby seksualnej, czy też nakładają się na to również inne mechanizmy. Prawdopodobnie odgrywa w tym rolę cała osobowość człowieka oraz dokonujące się w niej przemiany, zwłaszcza w zakresie siły różnorodnych hamulców psychicznych. Pewien wpływ mogą wywierać cechy osobowości charakteryzujące pewne etapy życia, na przykład dość często spotykana aktywizacja życia miłosnego i seksualnego w piątej dekadzie życia uwarunkowana między innymi osiągnięciem bliskich celów życiowych, chęcią „użycia” z obawy przed zbliżającym się „końcem”. Możliwości rozwoju miłości erotycznej w wieku starczym nie zostały dotychczas przebadane. Możliwość taka istnieje, niemniej spotyka się niemało ludzi w wieku starczym, którzy tej zdolności już nie posiadają mimo istniejącej nadal, chociaż z obniżoną siłą, potrzeby seksualnej.

Czytaj Więcej »

Specyfika losów każdego człowieka, jego właściwości psychicznych, trybu życia, powoduje, że wiele czynności będących początkowo konkretyzacją potrzeb uniwersalnych autonomizuje się i wskutek działania mechanizmów stereotypu dynamicznego5 staje się potrzebami. Oznacza to, że w toku życia człowieka wytwarzają się pewne właściwości psychiczne wynikające z jego indywidualnego doświadczenia, które powodują, że do jego normalnego funkcjonowania niezbędne są pewne warunki lub zdarzenia mogące nie mieć znaczenia dla normalnego funkcjonowania innych osób. Jest to czasem wykonywanie określonego zawodu, przestrzeganie określonego rozkładu dnia, utrzymywanie takich, a nie innych stosunków interpersonalnych. Dla jednej osoby może być obojętne, czy odpoczywając ma obok siebie określone przedmioty, określonych ludzi i wykonuje taką, a nie inną sekwencję działań. Chodzi jej może po prostu tylko o to, aby uzyskać odmianę sytuacji i przy tym zminimalizować własny wysiłek. Dla innej z kolei osoby odpoczynek jest niemożliwy, gdy w otoczeniu brak pewnych przedmiotów lub ludzi. Powstaje u niej wówczas poczucie napięcia, niepokoju, uniemożliwiające pełne odprężenie. Dysponowanie taką właśnie, a nie inną organizacją środowiska podczas wypoczynku jest dla tych osób potrzebą indywidualną.

Czytaj Więcej »

Większe ich rozdęcie powoduje pojawienie się w okolicy ujścia zewnętrznego kanału szyjki pęcherzyków, mniejsze – rozdęcie gruczołów, wyniosłości podobnych do brodawek.

Wspomniane postacie nadżerki nieżytowej powinny być określane właściwie nazwą „nadżerki rzekomej“ (pseudcerosio), gdyż nie dochodzi tu do zniszczenia płaskiego nabłonka części pochwowej i znajdującego się pod nim łącznotkankowego htkania, a tym samym do wytwarzania się ubytku tkanki, a tylko do przesunięcia granicy nabłonka wałeczkowego z szyjki na część pochwową.

Ponieważ przesunięcie to odbywa się mniej więcej równomiernie, dlatego też nadżerka przedstawia się jako żywoczcrwone pole, otaczające pierścieniowato ujście zewnętrzne kanału szyjki i odgraniczone ściśle od reszty błony śluzowej. Pod warstwą wałeczkowego nabłonka nadżerki można wykazać zawsze cechy typowego zapalenia, a więc leżące wśród wysięku komór-

Czytaj Więcej »

Ponieważ teren operacyjny narażony jest w wysokim stopniu na zakażenie, liczyć się zawsze trzeba z możliwością wystąpienia zapalenia otrzewnej, zapalenia przymacicza i rozmaitych star.ów septycznych, które mogą stać się punktem wyjścia dla zakażenia ogólnego i być przyczyną zejścia śmiertelnego.

Bardzo duże znaczenie dla rokowania bezpośrednio po zabiegu Wertheima mają powikłania po tej operacji. Należy jednak przeprowadzić granicę między powikłaniami, które wypływają z samej techniki operacyjnej i które są właściwie nie do uniknięcia, a przypadkowymi następstwami zabiegu, których odsetek jest z natury rzeczy znacznie niższy.

Czytaj Więcej »

Na jeszcze wyższym poziomie rozwoju ewolucyjnego, u niektórych małp, obok wybiórczości receptywności obserwuje się znaczne rozszerzenie czasu jej występowania, także na inne fazy cyklu płciowego, nawet takie, kiedy w drogach rodnych samicy nie znajduje się dojrzałe jajo.

Czytaj Więcej »

Kryje się za nią określona struktura neurofizjologiczna, która ją wywołuje i zapewnia jej występowanie. Można powiedzieć, że istnieje wrodzona potrzeba podążania. Okazało się jednak, że obiekt, za którym pisklę podąża, u wielu gatunków nie jest z góry przesądzony ani zakodowany w strukturach neurofizjologicznych. Przeciwnie: zostaje on określony dopiero po wykluciu się pisklęcia z jaja. Podstawowym zmysłem, za pomocą którego ptaki kontaktują się z otoczeniem, jest wzrok. Określenie obiektu, za którym pisklę podąża, jest zależne od tego, co zobaczy ono po wykluciu się z jaja. Szczególnie zaskakujący jest przy tym fakt, że decydujące jest to, co pisklę widzi w ciągu niezwykle krótkiego czasu (rzędu jednej minuty) i w ściśle dla danego gatunku określonym przedziale czasowym życia (np. pomiędzy 13 i 16 godziną życia). Ten przedział czasowy nazwano okresem krytycznym (Tinbergen, 1976) bądź okresem wrażliwości (Schutz, 1976). Jeśli pisklę zostanie na czas trwania tego okresu krytycznego zabrane matce i umieszczone obok innego obiektu, a następnie po upływie okresu krytycznego matka pojawi się znowu, wówczas pisklę takie będzie podążało za owym innym obiektem, a nie za matką. Obiekt, o którym mowa, może być zupełnie dowolny. Może to więc być obcogatunkowy ptak, równie dobrze jak człowiek bądź nieożywiony a poruszany przedmiot. Tak więc pod wpływem działania mechanizmu imprinting potrzeba podążania ulega określonemu sprecyzowaniu, ukierunkowaniu, u którego podstaw leży doświadczenie z okresu wrażliwości. Działaniu tego mechanizmu podlega szereg wrodzonych, instynktownych reakcji (np. oprócz reakcji podążania także reakcje opiekuńcze oraz seksualne). Okresy wrażliwości na imprinting takich poszczególnych reakcji leżą na różnych odcinkach współrzędnej czasu życia. Przez wystawianie zwierzęcia na działanie różnych obiektów, w różnych określonych godzinach jego życia, można więc doprowadzić do tego, że należąc do gatunku A będzie podążało za obiektem typu B, kiedy dojrzeje będzie usiłowało parzyć się z obiektem gatunku C, zaś reakcje opiekuńcze będzie kierowało na obiekt własnego gatunku.

Czytaj Więcej »