Jeśli pomimo powyżej przedstawionych zastrzeżeń przyjmiemy hipotezę Robinsona, Butchera i Sutherlanda [850] opartą na koncepcji Belleau [89] oraz Blooma i Goldmana [121], to tablica II może posłużyć do uproszczonego przedstawienia mechanizmu wytwarzania cAMP pod wpływem działania izoprenaliny na hipotetyczną strukturę białkową, która łączy w so-

– 3 Loki fi-adrenolityczne bie właściwości cyklazy adenylowej i receptora Jł-adrenergicznego. Schemat ten ułatwia rozumienie skutków pobudzenia i blokady (3-adrenergicz- nej, jednak jeszcze raz podkreślamy, że dotychczas nie ma przekonywających dowodów tożsamości receptora |3-adrenergicznego z cyklazą ade- nylową.

Molekularny mechanizm pobudzenia fł-adrenergicznego byłby następujący: cząsteczka łewoskrętnej izoprenaliny lub innego stereospecylicznego stymulatora wślizguje się do wnętrza podjednostki regulacyjnej cyklazy adenylowej. Podjednostka regulacyjna znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podjednostki, której konformacyjna struktura jest wymodelowana przez sztywny układ ATP (tablica II), Interakcja izoprenaliny z receptorem powoduje ścisłe zespolenie się obu podjednostek cyklazy. Wówczas pierścień fenylowy izoprenaliny zostaje „przyssany” do ruchowej apolarnej okolicy cząsteczki cyklazy, grupy katecholowe izoprenaliny che- latują poprzez Mg3+ dwie krańcowe reszty fosforanowo ATP, a trzecia reszta fosforanowa zostaje uchwycona w obręb elektrostatycznego pola grupy aminowej izoprenaliny. Uzupełniające, lecz stereospecylicznie ważne wiązanie izoprenaliny polega na zakotwiczeniu jej grupy fł-hydroksy- lowej w krańcowych aminokwasach cyklazy adenylowej. Tak uczynniony enzym odszczepia dwie krańcowe reszty fosforanowe ATP, a pozostałość cyklizuje do cAMP. Ten ostatni nukleotyd zostaje „wyciśnięty” z podjednostki katalitycznej do wnętrza komórki. Strukturę enzymu-re- ceptora opuszczają również reszty fosforanowe i niepotrzebna już cząsteczka izoprenaliny. Obie podjednostki rozdzielają się i cyklaza przechodzi w postać nieczynną. Dopiero napływająca z wnętrza komórki cząsteczka ATP może z powrotem zregenerować podjednostkę katalityczną i uczynić ją podatną na aktywację przez następną cząsteczkę izoprenaliny łączącą się od zewnątrz z podjednostką regulacyjną.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie zostaje na długo. Nikt nie jest tak bogaty, by mógł nim pogardzić, ani tak ubogi, by nie mógł nim darzyć: Uśmiech niesie radość rodzinie, umacnia w pracy, świadczy o przyjaźni. Uśmiech podnosi na duchu zmęczonych, leczy ze smutku. Gdy więc napotkasz kogoś o twarzy ponurej, obdarz go hojnie uśmiechem, któż bowiem bardziej go potrzebuje niż ten, kto nie potrafi go dawać? Faber


Jednym z podstawowych przeżyć człowieka jest zdolność wyboru. Antoni Kępiński (1918-1972)


Myśl chudnie słowach.