Jeśli pomimo powyżej przedstawionych zastrzeżeń przyjmiemy hipotezę Robinsona, Butchera i Sutherlanda [850] opartą na koncepcji Belleau [89] oraz Blooma i Goldmana [121], to tablica II może posłużyć do uproszczonego przedstawienia mechanizmu wytwarzania cAMP pod wpływem działania izoprenaliny na hipotetyczną strukturę białkową, która łączy w so-

– 3 Loki fi-adrenolityczne bie właściwości cyklazy adenylowej i receptora Jł-adrenergicznego. Schemat ten ułatwia rozumienie skutków pobudzenia i blokady (3-adrenergicz- nej, jednak jeszcze raz podkreślamy, że dotychczas nie ma przekonywających dowodów tożsamości receptora |3-adrenergicznego z cyklazą ade- nylową.

Molekularny mechanizm pobudzenia fł-adrenergicznego byłby następujący: cząsteczka łewoskrętnej izoprenaliny lub innego stereospecylicznego stymulatora wślizguje się do wnętrza podjednostki regulacyjnej cyklazy adenylowej. Podjednostka regulacyjna znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podjednostki, której konformacyjna struktura jest wymodelowana przez sztywny układ ATP (tablica II), Interakcja izoprenaliny z receptorem powoduje ścisłe zespolenie się obu podjednostek cyklazy. Wówczas pierścień fenylowy izoprenaliny zostaje „przyssany” do ruchowej apolarnej okolicy cząsteczki cyklazy, grupy katecholowe izoprenaliny che- latują poprzez Mg3+ dwie krańcowe reszty fosforanowo ATP, a trzecia reszta fosforanowa zostaje uchwycona w obręb elektrostatycznego pola grupy aminowej izoprenaliny. Uzupełniające, lecz stereospecylicznie ważne wiązanie izoprenaliny polega na zakotwiczeniu jej grupy fł-hydroksy- lowej w krańcowych aminokwasach cyklazy adenylowej. Tak uczynniony enzym odszczepia dwie krańcowe reszty fosforanowe ATP, a pozostałość cyklizuje do cAMP. Ten ostatni nukleotyd zostaje „wyciśnięty” z podjednostki katalitycznej do wnętrza komórki. Strukturę enzymu-re- ceptora opuszczają również reszty fosforanowe i niepotrzebna już cząsteczka izoprenaliny. Obie podjednostki rozdzielają się i cyklaza przechodzi w postać nieczynną. Dopiero napływająca z wnętrza komórki cząsteczka ATP może z powrotem zregenerować podjednostkę katalityczną i uczynić ją podatną na aktywację przez następną cząsteczkę izoprenaliny łączącą się od zewnątrz z podjednostką regulacyjną.

Dodaj Komentarz