Ponowne uczynnienie choroby wykazuje tendencję do występowania zmian w szczytach i tylnych segmentach górnych płatów oraz górnych segmentach dol-nych płatów. Często spotyka się zacienienia plamiste i guzowate. Obecność jam jest ważnym elementem radiologicznego obrazu popierwotnego zakażenia, wska- żującym na obecność aktywnego procesu. Ogniska jamowe mogą powodować oskrzelowy rozsiew bakterii i prowadzić do wieloogniskowego odoskrzelowego zapalenia płuc. W górnych segmentach płuc często widoczne są gruźliczaki, ostro odgraniczone okrągłe cienie, zwykle o średnicy od 1 do 5 cm. Na ogół są to zmiany pojedyncze, chociaż mogą być mnogie, i często ulegają zwapnieniu.

Miąższowe gojenie jest związane z włóknieniem, powstawaniem rozstrze-ni oskrzelowych, pogrubieniem i zrostami opłucnej oraz spadkiem objętości w górnych płatach płuc.

Może być powikłaniem gruźlicy pierwotnej i popierwotnej. Jest wynikiem krwio-pochodnego rozsiewu prątków gruźlicy i powoduje powstanie 2-3-milimetrowych guzków, symetrycznie rozmieszczonych w obu płucach. Postać prosówkowa wiąże się z wysoką umieralnością i wymaga natychmiastowego leczenia.

Gruźlica u osób zainfekowanych wirusem HIV. W ostatnich latach doszło do dramatycznego wzrostu rozwoju postaci płucnych i pozapłucnych gruźlicy, przeważnie u osób zainfekowanych wirusem HIV.

Gruźlica pozapłucna w połączeniu z obecnością wirusa HIV jest wskaźni-kiem diagnostycznym AIDS. Natomiast gruźlica płucna będąca powikłaniem w zakażeniu HIV zwykle prezentuje ponowne uczynnienie poprzednio już istnieją-cej infekcji płuc.

Gdy gruźlica płucna rozwija się stosunkowo wcześnie w przebiegu zaka-żenia HIV, jej obraz radiologiczny jest podobny jak u osób nie zakażonych HIV. Należą do niego guzowato-włókniste zacienienia w szczytach płuc i powstanie jam. W późniejszym etapie zakażenia HIV zmiany radiologiczne ulegają rozsia-niu. Na obraz radiologiczny składają się gruboziarniste („szorstkie”) płatowe za-cienienia, przeważnie bez zmian jamistych, i wysięk w opłucnej. Powiększenie węzłów chłonnych śródpiersia i wnęk płucnych uwidocznione w badaniu TK z kontrastem jest bardzo charakterystyczną cechą infekcji gruźliczej w przebiegu zakażenia HIV.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Czasem lepiej zbłądzić, niż zbyt nachalnie pytać o drogę. Aldous Huxley


Audi, vide, tace, si vis vivere in pace - słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.


A może narodziny czy raczej wybuch człowieczej świadomości to po prostu wypadek przy pracy wszechmocnej natury? .Tadeusz Konwicki "Pamflet na siebie"