Aby sport i rekreacja fizyczna stały się rzeczywistym udziałem całego społeczeństwa inwalidów, spełnione być muszą następujące warunki:

– stworzyć powinniśmy w Polsce sieć klubów sportowych dla inwalidów, aby każdy chętny po opuszczeniu szpitala lub ośrodka rehabilitacyjnego mógł brać udział w zajęciach tam prowadzonych (może rolę tę spełnić TKKF poszerzając zasięg swej działalności na środowisko ludzi niepełnosprawnych),

– program sportowy powinien być dostosowany do wieku, rodzaju schorzenia i możliwości fizycznych inwalidy, jeśli pragniemv traktować zajęcia sportowe jako formę rehabilitacji inwalidów (odmienny program ćwiczeń i dyscyplinę sportu dotyczyć będzie np. osób z uszkodzoną funkcją aparatu ruchu czy pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego),

– Zwiększenie uczestnictwa ludzi niepełnosprawnych w zajęciach sportowych. Ograniczone uczestnictwo spowodowane jest rozlicznymi barierami architektonicznymi i życiowymi uniemożliwiającymi im w pełni integrację ze środowśkiem łudzi zdrowych (transport do klubu sportowego, warunki sanitarne, urządzenia sportowe i ortopedyczne nie przystosowane do zająć sportowych inwalidów). Znaczna liczba osób niepełnosprawnych w Polsce to mieszkańcy wsi, praktycznie pozbawieni ze wzglądów materialnych i kulturowych możliwości czynnego uczestnictwa w aktywności sportowej.

– Zorganizowanie form zajęć sportowych dla dzieci kalekich (w 1988 r. dzięki popularności na świecie akcji Special Olimpie i zorganizowano w Polsce po raz pierwszy Olimpiadę Specjalny dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo). Wiadomo przecież, że gry i zabawy sportowe stanowią szczególnie atrakcyjną formę aktywności ruchowej dla dzieci i poprzez te ćwiczenia fizyczne można zrealizować znacznie większy program usprawniania rehabilitacyjnego. Dzieci ka’ekie, podobnie jak dzieci zdrowe, posiadają naturalną chęć ruchu i zabawy i chętnie uczestniczą w grach i zabawach ruchowych.

– 7. Rola nauk o kulturze fizycznej oraz uczelni wychowania fizycznego w rozwoju korektywy i rehabilitacji oraz kształceniu kadr dla tych dziedzin

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Grzeczność została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka ludzi inteligentnych mająca na celu utrzymanie głupich na pewien dystans. Ralph Emerson


Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. Alec Guiness


Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie. Ale chociaż sam mógłby wykopać swój własny grób, musi mieć kogoś, kto go pochowa. James Joyce