Aby sport i rekreacja fizyczna stały się rzeczywistym udziałem całego społeczeństwa inwalidów, spełnione być muszą następujące warunki:

– stworzyć powinniśmy w Polsce sieć klubów sportowych dla inwalidów, aby każdy chętny po opuszczeniu szpitala lub ośrodka rehabilitacyjnego mógł brać udział w zajęciach tam prowadzonych (może rolę tę spełnić TKKF poszerzając zasięg swej działalności na środowisko ludzi niepełnosprawnych),

– program sportowy powinien być dostosowany do wieku, rodzaju schorzenia i możliwości fizycznych inwalidy, jeśli pragniemv traktować zajęcia sportowe jako formę rehabilitacji inwalidów (odmienny program ćwiczeń i dyscyplinę sportu dotyczyć będzie np. osób z uszkodzoną funkcją aparatu ruchu czy pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego),

– Zwiększenie uczestnictwa ludzi niepełnosprawnych w zajęciach sportowych. Ograniczone uczestnictwo spowodowane jest rozlicznymi barierami architektonicznymi i życiowymi uniemożliwiającymi im w pełni integrację ze środowśkiem łudzi zdrowych (transport do klubu sportowego, warunki sanitarne, urządzenia sportowe i ortopedyczne nie przystosowane do zająć sportowych inwalidów). Znaczna liczba osób niepełnosprawnych w Polsce to mieszkańcy wsi, praktycznie pozbawieni ze wzglądów materialnych i kulturowych możliwości czynnego uczestnictwa w aktywności sportowej.

– Zorganizowanie form zajęć sportowych dla dzieci kalekich (w 1988 r. dzięki popularności na świecie akcji Special Olimpie i zorganizowano w Polsce po raz pierwszy Olimpiadę Specjalny dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo). Wiadomo przecież, że gry i zabawy sportowe stanowią szczególnie atrakcyjną formę aktywności ruchowej dla dzieci i poprzez te ćwiczenia fizyczne można zrealizować znacznie większy program usprawniania rehabilitacyjnego. Dzieci ka’ekie, podobnie jak dzieci zdrowe, posiadają naturalną chęć ruchu i zabawy i chętnie uczestniczą w grach i zabawach ruchowych.

– 7. Rola nauk o kulturze fizycznej oraz uczelni wychowania fizycznego w rozwoju korektywy i rehabilitacji oraz kształceniu kadr dla tych dziedzin

Dodaj Komentarz