Chinidynę stosuje się od ponad 50 lat w leczeniu zaburzeń rytmu mimo znanego ryzyka działań niepożądanych. W 3 niezależnych doniesieniach z 1978 r. [7, 11, 24] wykazano, iż podanie chinidyny prowadzi do zwiększenia stężenia digoksyny w surowicy krwi. Wzrost ten zależy od dawki chinidyny: przy zwykłej, terapeutycznej dawce 1,0 g/24 h stężenie digoksyny zwiększa się ok, 2,5-krotnie. Mechanizm tego zjawiska jest złożony. Sugeruje się m.in., iż chinidyna zmniejsza nerkowe wydalanie digoksyny oraz wypiera konkurencyjnie ten lek z miejsc receptorowych mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych [4, 20, 34], Udowodniona interakcja digoksyny z chinidyną wskazuje, iż znane od dawna i związane z chinidyną działania niepożądane są w istocie związane ze zwiększeniem stężenia digoksyny w surowicy krwi.

Werapamil stosowany łącznie z glikozydami naparstnicy zwiększa jej stężenie w surowicy krwi o 70 – 80%. Znaczenie kliniczne tej interakcji pozostaje do wyjaśnienia. Z jednej z dobrze udokumentowanych prac

[1] wynika, iż stosunkowo niewielki odsetek chorych (14%) pobierających łącznie digoksynę (0,25 mg/24 h) i werapamil w dawkach 120 – 240 mg/24 h wykazywał łagodne lub umiarkowane zatrucie glikozydami naparstnicy. Zmniejszenie dawki glikozydów naparstnicy lub werapamilu szybko usuwa objawy działań niepożądanych. W trzepotaniu i migotaniu przedsionków, wikłających zespół preekscytacji, glikozydy naparstnicy skracają efektywny czas refrakcji szlaków dodatkowych, wydłużają natomiast, podobnie jak werapamil i leki blokujące receptory !3-adrener- giczne, przewodzenie w obrębie węzła zatokowo-przedsionkowego. W efekcie leki te, zwłaszcza gdy są stosowane łącznie (glikozydy naparstnicy -+ jj-sympatolityki) mcgą zwiększyć liczbę pobudzeń komorowych i wywołać migotanie komór. Szczególnej ostrożności wymaga skojarzone leczenie glikozydami naparstnicy i blokerami kanału wapniowego (wera- pamil, diltiazem) dysrytmii w przebiegu choroby węzła zatokowego, ponieważ dochodzi wówczas do głębokiego upośledzenia w układzie przewodzącym [22, 32],

Dodaj Komentarz