Acebutolol zastosowany w dawce 200 mg 2 razy dziennie lub jednorazowo 400 mg jednakowo normalizuje podwyższone ciśnienie krwi skurczowe i rozkurczowe oraz zwalnia powysiłkowy częstoskurcz [1051], Próbuje się również stosować kojarzone kuracje acebutololem łącznie z hy- dralazyną, zwłaszcza gdy mimo zwiększania dawki LBA ciśnienie nie obniża się. Wyniki są zachęcające [983].

Wyniki badań nad wpływem acebutololu na drogi oddechowe u ludzi nie są jednoznaczne i w pełni przekonywające. Pochodzi to być może z faktu przeprowadzenia tych badań u chorych na dychawicę oskrzelową [584, 616], u których z uwagi na ich bezpieczeństwo nie można było efektów po acebutololu porównywać z działaniem propranololu. Wyniki takich badań pozwoliłyby przekonać się o wybiórczym działaniu acebutololu tylko na receptory umiejscowione w sercu, a nie w drogach oddechowych, w odróżnieniu od niewybiórczo działającego propranololu. Z badań Ku- mana i wsp. [572] przeprowadzonych u ludzi zdrowych wynika, że ace- butolol w mniejszym stopniu niż propranolol, ale w większym niż prakto- lol, zmniejsza maksymalną objętość wydechową płuc. Podobne badania przeprowadzone przez Leary’ego i wsp. [583] u chorych na dychawicę oskrzelową przy zastosowaniu acebutololu i praktololu pozwoliły stwierdzić, że oba kardiowybiórcze LBA mają mały wpływ na drogi oddechowe. Redukcja maksymalnej objętości wydechowej jest większa po acebutoiolu niż po praktololu. Po podaniu acebutololu u jednego chorego wystąpił nagły skurcz oskrzeli. Skinner i wsp. [916] dodają, że acebutolol podany doustnie zmniejsza przewodnictwo dróg oddechowych oraz hamuje odpowiedzi oskrzeli na leki rozkurczowe. Autorzy podkreślają różną, indywidualną reaktywność osobników na ten lek. ,

Dodaj Komentarz