Duży odsetek zaburzeń rozwojowych narządów płciowych kobiety powstaje w okresie jej dzieciństwa i w latach pokwitania, większość ich jednak, i to poważniejszej natury, rozpoczyna się jeszcze w życiu płodowym.

Spośród wad tych najczęstsze i odznaczające się największą różnorodnością są wady i upośledzenia narządów powstałych z przewodów Mullera – przede wszystkim pochwy i macicy. O wiele rzadziej spotykamy się z nieprawidłowościami rozwojowymi sromu, cewki moczowej i odbytnicy, których istnienie tłumaczy się zaburzeniami w obrębie steku (cloaca) i błony stekowej (membrana cloacae).

Wady rozwojowe jajników należą do wyjątkowych. Towarzyszą one zwykle podobnym wadom narządów powstałych z przewodów Mullera i Wolffa i tylko w nielicznych przypadkach występują u kobiet mających prawidłowo wykształcone jajowody i macicę.

Czynniki powodujące powstawanie wad rozwojowych w życiu płodowym nie są dotychczas znane. Należy przypuścić, z dużym prawdopodobieństwem – że główną rolę odgrywają tu zaburzenia odżywcze i urazy lżejszego stopnia wpierwszych tygodniach rozwoju ludzkiego zarodka, które nie doprowadzają wprawdzie do jego śmierci, ale stają się przyczyną mniej lub więcej poważnego wypaczenia jego wzrostu w łonie matki. Być może, że i stany chorobowe błony śluzowej macicy działają niekorzystnie na rozwój płodu w okresie, kiedy jajo zagnieżdża się w obrębie doczesnej wykazać jednak takich wpływów właściwie nie podobna.

Wady rozwojowe kobiecych narządów rodnych w okresie pokwitania polegają na niewystąpieniu zmian właściwych dla tego okresu, a których istotą jest przekształcenie się pod względem morfologicznym narządów płciowych dziecka w narządy rodne kobiety dojrzałej.

Aby zrozumieć powstawanie wad rozwojowych kobiecych narządów płciowych, należy uświadomić sobie stosunki łączące narządy płciowe już wykształcone z ich zawiązkami w życiu płodowym.

U kobiety powstaje: z gruczołu płciowego (gonady), z pranercza (ciała Wolffa), z pranercza, z przewodu Wolffa, z przewodów Mullera, ze wzgórka Mullera, z części ogonowej fałdu pachwinowego pranercza (z więzadla plciowo-pachwinowego oraz jądro- wodu Hunlera), z części dogłowowej fałdu pachwinowego pranercza, z fałdu przeponowego pranercza (pika diaphrag- malica mesonephritkaj, z zatoki moczopłciowej (sinus urogeniialis), z fałdu moczopłciowego (pika urogenitalis), ze wzgórka steku, z guzka płciowego (tuberculum genitale, który stanowi górny i boczny skłon wzgórka stekowego).

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku podnieść. Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi, 551-479)


Kolce to przyjaciel róży. Przysłowie wschodnie


Każdy człowiek, którego spotykam, jest ode mnie w pewien sposób lepszy. Tak postrzegam ludzi. Ralph Waldo Emerson