Można tu na przykład wymienić oddziaływanie na drodze wzrokowej, kiedy noszony ubiór, sposób poruszania się czy pozycja zajmowana przy siedzeniu eksponują te części ciała, które oddziaływują pobudzająco seksualnie na osoby płci przeciwnej, jak na przykład piersi, pośladki i nogi u kobiet (ryc. 5), genitalia, uda, muskulatura rąk i klatki piersiowej u mężczyzn. Podobną rolę odgrywać może oddziaływanie słowne, pewne zewnętrzne kontakty fizyczne, a wreszcie gra wstępna poprzedzająca stosunek płciowy. Funkcji pobudzenia seksualnego służy cały szereg działań człowieka pozostający w sferze kultury (poezja, literatura, malarstwo, muzyka itp.). Z tej funkcji zalotów wytworzył się prawdopodobnie w toku ewolucji erotyzm, z całą jego ogromną liczbą powiązań z takimi sferami działalności człowieka, jak kultura i sztuka. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera fakt, że jeden z przypadków, w którym spotykamy się z elementarnymi przejawami wrażliwości estetycznej u zwierząt, występuje w sytuacji zalotów.

Na zakończenie tego bardzo fragmentarycznego opisu różnych funkcji zalotów na poziomie osobniczym, należy zwrócić uwagę na to, że jak każda próba klasyfikacji zjawisk biologicznych jest on nieścisły, ponieważ szereg funkcji zachodzi na siebie. Na przykład zaloty składają się z kilku faz, przy czym (jak np. u ptaków) zachowania, którymi w pierwszym etapie osobnik zwraca na siebie uwagę powodują następnie pobudzenie seksualne drugiego osobnika i wzajemną koordynację ich funkcji fizjologicznych. Często trudno jest również oddzielić zaloty od kon-

Dodaj Komentarz